Od 1 stycznia nowa lista leków refundowanych

pill-1884777_1920-copy

Nowa lista leków refundowanych obowiązuje od 1 stycznia. A w niej:

 • Wyższe dopłaty w przypadku 380 preparatów.
 • Niższe dopłaty dla 121 farmaceutyków

Nowe preparaty dla diabetyków

Trulicity (dulagludyt)  Ozempic (semagludyt), stosowane  u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2. Ryzodeg, czyli połaczenie insulin o długim i krótkim działaniu, oraz lek Avamina, będący preparatem na bazie metmorfiny.

Dwie nowe substancje czynne znajdą się w programach lekowych, są to:

 • Kadcyla – preparat dostępny dla pacjentek w ramach programu lekowego „B.9. Leczenie raka piersi
 • Zykadia – preparat dla pacjentów programu „B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”

Dodatkowo pojawiły się nowe preparaty w leczeniu takich chorób jak Astma, oraz chorób psychicznych Depresji i schizofrenii.

Ceny wszystkich leków sprawdzicie w naszej wyszukiwarce.

Redakcja ceneolek.pl

Nowa lista leków refundowanych

pill-1884775_1920-copy

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Wszystkie aktualne ceny leków refundowanych znajdziecie Państwo w wyszukiwarce ceneolek.pl

Zmiana obejmie między innymi leczenie onkologiczne. Od listopada refundowany będzie preparat Imnovid stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego. Dla pacjentów stworzono program lekowy: „Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego”, w III linii leczenia (po drugim nawrocie choroby)”.

Kolejne dobre wieści są dla chorych na łuszczycę. Dla nich refundowane będą dwa nowe preparaty: Cosentyx (sekukinumab) dostęny aż w 3 programach lekowych i Taltz (ixekizumabum) w ramach programu  „Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”.

W nadciśnieniu płucnym refundowane będą Adempas (riocyguat) w ramach programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP)” oraz Veletri (epoprostenol) w ramach programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem w terapii skojarzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. oraz antagonistą receptorów endoteliny”.

Fot. www.pixabay.com

 

Zmiany na liście leków refundowanych

syringe-1884784_1920

Przypominamy, że od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych. A w niej min.

 1. Zmiany w programach lekowych – nowe leki i rozszerzenia programów lekowych.
  • Epclusa (sofosbuvirum + velpatasvirum) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”
  • HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci
  • Vargatef (nintedanib) w ramach programu lekowego  „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu (ICD-10 C 34)” w 2 linii leczenia dla chorych z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka.
  • Herceptyna (trastuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”. Wprowadzono zmiany w opisie istniejącego programu lekowego, które zrównują podskórną i dożylną postać trastuzumabu.
  • Kanjinti (trastuzumab), który został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)” i jest pierwszym odpowiednikiem substancji czynnej  trastuzumab w postaci dożylnej.
  • Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej  się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego (ICD-10  G 35)”. Nowy opis istniejącego programu lekowego umożliwia stosowanie leku bez ograniczeń czasowych oraz poszerza populację pacjentów kwalifikujących się do leczenia  o grupę chorych z dodatnim mianem przeciwciał przeciw JCV.
 2. Zmiany na liście aptecznej 
  • 50% refundacja dla osób pow. 65 roku życia VaxigripuTetra (czterowalentnej szczepionki przeciw grypie we wskazaniu: czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce.
  • Xeplion (palmitynian paliperidonu) w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu we wskazaniu: leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. Lek jest stosowany raz na miesiąc.

Wszystkie zmiany i wszystkie najnowsze ceny leków dostępne w wyszukiwarce www.ceneolek.pl

Redakcja ceneolek.pl

Fot. www.pixabay.com

Od maja nowa lista leków refundowanych

pill-1884775_1920-copy

Od maja pacjenci chorzy na raka płuc i nerki  będą mieli dostęp do nowych leków w ramach istniejących programów lekowych.

Chorzy na chłoniaka Hodgkina rozpoczną leczenie w ramach nowego programu lekowego: Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka  Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 81).

Program lekowy: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10  C 34), został poszerzony o nowe cząsteczki:

 • pembrolizumab, do stosowania w pierwszej linii leczenia oraz
 • niwolumab, w drugiej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu).

Pacjenci z rakiem nerki zyskali dostęp do immunoterapii z wykorzystaniem leków niwolumaboraz kabozantynib w ramach programu lekowego: Leczenie raka nerki (ICD-10  C 64).

Sprawdź jaka refundacja przysługuje lekom, których używasz, korzystając z naszej wyszukiwarki.

Nowa lista leków refundowanych

pill-1884775_1920-copy

Od 1 marca 2018 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Refundacją zostały objęte między innymi następujące nowe leki:

         1.  Refundacja apteczna –

 • Formetic (metforminum) został objęty refundacją we wskazaniu: zespół policystycznych jajników.2.  Programy lekowe 
 • Dysport (Clostridium botulinum typ A) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.
 • Ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.
 • Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.  Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej okres pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).
 • Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.
 • Synagis (paliwizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w naszej wyszukiwarce.

 

Nowa lista leków refundowanych

pill-1884775_1920-copy

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Na liście znajduje się 1656 pozycji, poprzedni wykaz zawierał 1710  preparatów.

Wśród nowych finansowanych z budżetu NFZ leków znalazły się między innymi:

Soliris (Eculizumabum) – lek stosowany w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz nocnej napadowej hemoglobinurii. Jeden z najdroższych leków na świecie.

Lipancrea (enzyma pancreatis) Lek dla osób, które leczą zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki

 Elocta (Efmoroktokog alfa) – lek mający zastosowanie w leczeniu hemofilii A i B u dzieci.

Vectibix (Panitumumab) – to preparat podawany chorym na raka jelita grubego

Zapraszamy do sprawdzania danych o cenach preparatów za pomocą wyszukiwarki ceneolek.pl

 

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia  wynika, że pacjenci dopłacą więcej do 286 produktów, a mniej do 366 lekarstw.

Na listę wpisano 89 leków, w tym:

 • 68 w ramach refundacji aptecznej
 • 11 w ramach katalogu chemioterapii a 10 w ramach programów lekowych (obydwa katalogi dotyczą leczenia prowadzonego przez szpitale)

Na liście pojawiły się nowe preparaty do leczenia min.:

 • Przewlekłej białaczki limfocytowej – lek Imbruvica
 • Chłoniaków złośliwych – lek Pixuvri
 • W ramach już obowiązującego programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, refundowany będzie lek Rixubis.
 • W cukrzycy nadal refundowany jest lek Lantus

Pacjenci mniej dopłacą do 366 produktów (od 123,45 zł do 1 gr), a więcej do 286 produktów (od 1 gr do 510,30 zł).

W nowym obwieszczeniu refundacyjnym nie ma 23 leków, które dotychczas były refundowane.

Wszystkie aktualne ceny wszystkich leków refundowanych w przeliczeniu na jedną tabletkę możecie Państwo znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Redakcja ceneolek.pl

Nowa lista leków refundowanych od 1 maja 2017 r.

Od 1 maja 2017 roku zmiany na liście leków refundowanych. Zmiany dotyczą min. 3 programach lekowych:

 • Leczenie stwardnienia rozsianego – wprowadzono nowy preparat w leczeniu I linii SM – Teryflunomid (Aubagio ) oraz objęto refundacją  Alemtuzumab (Lemtradę) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby.
 • Leczenie przewlekłego WZW typu C – – w ramach programu lekowego objęto refundacją kombinację substancji Grazoprevirum + Elbasvirum (Zepatier), który jest nową metodą leczenia  pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz 4.
 • Leczenia ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) – to nowy program lekowy w ramach, którego objęto refundacją Everolimus (Votubia)

Dodatkowo zdecydowano się refundować 2 leki przeciwwirusowe zawierające Walganycklowir ((Valhit, Valganciclovir Teva). Są to pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

Zanotowano również drobną korektę w zakresie chemioterapii tj.  Dexamethasoni phosphas (Dexamethasone phosphate SF) we wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

Skorzystaj z wyszukiwarki leków refundowanych www.ceneolek.pl aby przekonać się jak ta zmiana wpłynie na cenę twojego preparatu.